Jak powstają GMO?GMO powstają w laboratoriach, są produktem inżynierii genetycznej, która jest jedną z gałęzi współczesnej biotechnologii. Obecny stan wiedzy na temat inżynierii genetycznej umożliwia naukowcom manipulowanie materiałem genetycznym i modyfikowanie roślin, zwierząt i mikroorganizmów w taki sposób, że możliwe jest uzyskanie odmian, które nie pojawiłyby się w środowisku naturalnym. Polega to na „wyjęciu” fragmentu genu z jednego organizmu, np. bakterii czy zwierzęcia i „wstrzeleniu” go do łańcucha genów innego organizmu – np. rośliny.